صفحه2 از3

تاتر خانه کاغذی - 1377

کارگردان: شهرام کریمی

خواب های گمشده خواجو - 1378

کارگردان: رضا مهیمنی

 

چای قند پهلو - 1379

کارگردان: ناصر هاشمی

 

زیستن - 1380

فستیوال فیلم توکیو - 1382

صفحه2 از3