صفحه7 از18

سریال تلویزیونی تازه چه خبر همسایه - 1380

شبکه 2

کارگردان : بهروز بقائی

سریال تلویزیونی داستان یک شهر - 1378

شبکه پنج

کارگردان: اصغر فرهادی

 

سریال تلویزیونی همشاگردی ها - 1377

شبکه اول

کارگردان: احمد نجیب زاده

سریال تلویزیونی چشم به راه - 1377

شبکه پنج

کارگردان: اصغر فرهادی

سریال تلویزیونی گل های آفتابگردان  - 1376

شبکه اول

کارگردان: مسعود شاه محمدی

 

صفحه7 از18